เอกสารงานวิชาการ


-รายชื่อนักเรียน   
ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  ม.5  ม.6


-หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เอกสาร1, เอกสาร2, เอกสาร3, เอกสาร4

-แนวทางดำเนินการ PLC   
เอกสาร1

-ปฏิทิน PLC 
เอกสาร1

-ปฏิทินวิชาการ   
 ภาคเรียนที่1/2562

-คำสั่งวิชาการภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

คู่มือการจัดทำเอกสารทางวิชาการประกอบจัดการเรียนการสอน