ฝ่ายบริหาร

 

 

นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายสมศักดิ์  มงคลเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

นายคำพันธ์  คุ้มไพฑูรย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง

ฝ่ายบริหารบุคคล

Additional information