ฝ่ายบริหาร

 

 

นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นาย..........................

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาย...........................

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง

ฝ่ายบริหารบุคคล

Additional information