ฝ่ายบริหาร

 

นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายเรวัต  ยุทโท

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

นางสุดทัย  ลอยเมฆ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

นายปรัชญากร  อินทร์วัน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 

Additional information