ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

                       

                           ครูณัฐธยาน์  นำพา           ครูฉัตรชัย  ผิวผ่อง
                      หัวหน้างานกิจการนักเรียน    หัวหน้างานระบบดูแลนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน

2.แบบคัดกรองนักเรียน

3.แบบประเมิน SDQ (ครูประเมินนักเรียน)

4.แบบประเมิน SDQ (นักเรียนประเมินตนเอง)

5.แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครองประเมินนักเรียน)

6.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

7.แบบวัดโรคซึมเศร้า

8.บันทึกพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล

9.บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

10.แบบกรอกข้อมูลประวัตินักเรียน (แบบScan Tool)


  -โปรแกรมกรอกข้อมูลระบบดูแลนักเรียน แบบออนไลน์ (นักเรียนประเมินตนเอง)

-SDQ แบบ Ms.Excel โดย ดาวส์โหลดไปกรอกเอง

      

-โปรแกรมกรอกข้อมูลระบบดูแลนักเรียน  แบบออนไลน์(ครู-ผู้ปกครองประเมิน นักเรียน) 

-แบบประเมินความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)ออนไลน์

โปรแกรมนี้สั่งพิมพ์ได้ ต้อง เปิดโปรแกรมด้วย Internet explorer 

 


       

Additional information