ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

                                                     

                           ครูณัฐธยาน์  นำพา        ครูฉัตรชัย  ผิวผ่อง
                      หัวหน้างานกิจการนักเรียน      หัวหน้างานระบบดูแลนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.ส่วนหน้า
           -ปกแฟ้ม
           -พระราโชวาท
           -คำสั่งระบบดูแล
           -คำชี้แจงงาน
           -ผังขั้นตอนการทำงาน
           -หลักการและเหตุผล

2.ส่วนท้าย
           -ภาคผนวก
           -แบบฟอร์มภาพถ่ายโฮมรูมเยี่ยมบ้าน
           -แบบสอบถามความพึงพอใจ

3.เอกสารชุดที่ 1
           -แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
           -แบบสรุปข้อมูลนักเรียน

4.เอกสารชุดที่ 2
           -แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
           -แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน

5.เอกสารชุดที่ 3
           -แบบคัดกรอง
           -แบบประเมินEQ
           -แบบประเมินSDQ
           -แบบสรุปคัดกรองรายบุคคล-กู้คืน
           -การให้คะแนนEQ
           -แปลผลคะแนนSDQ

6.เอกสารชุดที่ 4
          -แบบบันทึกการแก้ไขปัญหา
          -แบบสรุปการแก้ไขปัญหา

7.เอกสารชุดที่ 5
          -แบบบันทึกการส่งเสริม
          -แบบสรุปการส่งเสริม

8.เอกสารชุดที่ 6
          -แบบบันทึกการส่งต่อ
          -แบบสรุปการส่งต่อ

9.รายชื่อนักเรียนล่าสุดม.2-6ปี 2560

10.รายชื่อนักเรียนล่าสุดม.1 ปี 2560


 

Additional information