การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)

                                 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)
                 วิทยากรรับเชิญ ผอ.กรรณิกา  ไผทฉันท์ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

                                           ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๙

 

Additional information