Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
www.maneekan.ac.th

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ยิ้มไหว้ แต่งกายดี มีมารยาท .......... www.maneekan.ac.th

นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

counter 18-01-2018

© 2009-2018 by GPIUTMD

การอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาการรับเชิญ ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง  ศีกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.๘

๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

 

Active Learning

 

elearning 

 

Copyright © 2018 http://www.maneekan.ac.th Rights Reserved.