การเขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาการรับเชิญ ดร.วัฒนา  ตรงเที่ยง  ศีกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม.๘

๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

 

Additional information