การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรม

Additional information