วันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๖
 ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรม

Additional information