รับการนิเทศจากคณะ อ.ก.ต.ป.น.

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เข้ารับการนิเทศ

จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

Additional information