"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"

วันครูแห่งชาติ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ และ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เขต ๘(สหวิทยาเขตแควน้อย)
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information