กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information