การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึก

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึก
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยอันตรายแก่ชุมชน
ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ๑ ม.ค.๒๕๖๐


Additional information