โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่

โครงการเยาวชนทางสายใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐
รุ่นที ๓ โดย วิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่าย
ผู้นำชุมชนเข็มแข็ง ที่ ๑๒๐๑
๙ กพ.๒๕๖๐

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ ๑ ส่วนแยกที่ ๒

Additional information