พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรม

Additional information