การอบรมวางแผนการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยการวางแผนการออม และการจัดทำบัญชีครัวเรือน
โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕ พค.๒๕๖๐

Additional information