การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ :PLC"
๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information