อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรและนักเรียนแกนนำกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information