กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.๑ และ ม.๔ วัดใหม่เจริญผล ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.๑ และ ม.๔ ปีการศีกษา ๒๕๖๐
ณ วัดใหม่เจริญผล
๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

Additional information