รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2563 (อัพเดท 4 มีค.64)

1.มัธยมศึกษาปีที่ 1
2.มัธยมศึกษาปีที่ 2
3.มัธยมศึกษาปีที่ 3
4.มัธยมศึกษาปีที่ 4
5.มัธยมศึกษาปีที่ 5
6.มัธยมศึกษาปีที่ 6 

เอกสารดาวน์โหลด จากฝ่ายบริหารวิชาการ

1.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1.1แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๖๓ (pdf)

2.คู่มือการประเมินสมรรถนะ

          2.1คู่มือการประเมินสมรรถนะ ม.๓(xlsx)

          2.2คู่มือการประเมินสมรรถนะ ม.๖(xlsx)
          2.3คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน(pdf)

3.การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
          3.1คำสั่งนิเทศการจัดการเรียนการสอน(pdf)
          3.2แบบบันทึกการนิเทศการสอน(docx)
          3.3แบบบันทึกการนิเทศการสอน(pdf)
          3.4ปฏิทินการนิเทศ(pdf)

4.งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน (ฟอร์ม)
          4.1ตัวอย่างโครงการสอน(docx)
          4.2ตัวอย่างโครงการสอน(pdf)
          4.3ตัวอย่างโปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียน(xlsx)
          4.4ตัวอย่างรายงานหลักสูตร ๒.๖๑(docx)
          4.5ตัวอย่างรายงานหลักสูตร ๒.๖๑(pdf)
          4.6ตัวอย่างเล่มวิเคราะห์ผู้เรียน(docx)
          4.7ตัวอย่างเล่มวิเคราะห์ผู้เรียน(pdf)
          4.8ทะเบียน,บันทึกการใช้,แบบประเมินสื่อ(docx)
          4.9ทะเบียน,บันทึกการใช้,แบบประเมินสื่อ(pdf)
          4.10แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ไม่ได้เขียนแผนฯ(docx)
          4.11แบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ไม่ได้เขียนแผนฯ(pdf)
          4.12แบบฟอร์มการจัดทำแผนหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้(docx)
        
5.งานหลักสูตรสถานศึกษา
               5.1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
               5.2.ส่วนหน้าและโครงสร้าง ๖๓
               5.3.เนื้อหาหลักสูตรสถานศึกษา ๖๓
               5.4.แบบตรวจองค์ประกอบและการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดทำหลักสูตร
               5.5.สรุปผลการติดตามและประเมินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
                     5.5.1.ประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓
               5.6.นำเสนอคณะกรรมการลงนามประกาศใช้หลักสูตร
               5.7แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลการใช้หลักสูตร (ครู)
               5.8แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลการใช้หลักสูตร (นักเรียน)
               5.9.รายงานการใช้หลักสูตร
6.ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
          6.1ตำสั่ง,ปฏิทิน PLC ๒๕๖๓(pdf)
          6.2แนวทางการดำเนินการ PLC (pdf)

7.หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
          7.1คำสั่งตารางทุจริตศึกษา๑.๖๓(pdf)
          7.2แนวทางการขับเคลื่อนทุจริตศึกษา(pdf)