เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.ส่วนหน้า
           1.1คำชี้แจงงาน
           1.2ปฏิทินปฏิบัติงาน
           1.3ผังขั้นตอนการทำงาน
           1.4พระบรมราโชวาท
           1.5นโยบาย
           1.6ปกแฟ้ม
           1.7คำสั่งระบบดูแล ปี2563

2.รู้จักนักเรียนรายบุคคล
           2.1แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
           2.2แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

3.คัดกรองนักเรียน
           3.1การให้คะแนน การแปลผล-EQ
           3.2แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
           3.3แบบประเมิน EQ
           3.4แบบประเมิน SDQ
           3.5แปรผลคะแนน SDQ
           3.6แบบสรุปคัดกรองรายบุคคล

4.การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
           4.1แบบบันทึกการแก้ไขปัญหา

5.การส่งเสริมและการพัฒนา
           5.1แบบบันทึกการส่งเสริม

6.การส่งต่อ
           6.1แบบบันทึกการส่งต่อ

7.ตัวอย่างกิจกรรมโฮมรูม
           7.1ตัวอย่างกิจกรรมโฮมรูม
           7.2แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม

8.ส่วนท้าย
           8.1บันทึกข้อความรายงานการมาเรียน
           8.2ภาคผนวก

9.โควิด-19
           9.1Presentationขั้นตอนการนำเสนองานระบบดูแล
           9.2กำหนดการ
           9.3คำถาม
           9.4คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2 คอลัมน์
           9.5แบบบันทึกการติดตามการเรียนออนไลน์
           9.6แบบสรุปการติดตามการเรียนออนไลน์