เอกสารดาวส์โหลด จาก งานห้องเรียนสีขาว

https://drive.google.com/drive/folders/1HA759M_fR5-zdzyp4zXL1dUjr1mPq6K8?usp=sharing 

1.ฝ่ายการเรียน

          1.1 บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการเรียน

          1.2 บันทึกการส่งภาระงาน และการบ้านจากครูทุกรายวิชา

          1.3 รายงานกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

          1.4 บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนแต่ละชั้น

2.ฝ่ายการงาน

          2.1 บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายการงาน

          2.2 ตารางเวรประจำวัน ประจำห้องเรียน

          2.3 คติพจน์ห้องเรียนสีขาว ประจำห้องเรียน

          2.4 แผนผังนักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย ประจำห้องเรียน

          2.5 ข้อมูลการตรวจความสะอาดห้องเรียน

          2.6 บัญชีทรัพย์สินของห้องเรียน และบันทึกการปฏิบัติงาน

              การดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน

          2.7 มาตรการด้านความปลอดภัย ในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในห้องเรียน ฝ่ายการงาน

3.ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

          3.1 บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายสารวัตรนักเรียน

          3.2 บันทึกสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนในห้องเรียน

          3.3 แฟ้มประวัติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในห้องเรียน

          3.4 สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำวันของแต่ละห้องเรียน

          3.5 บันทึกครูแก้ไขปัญหานักเรียนนักเรียน

          3.6 บันทึกครูที่ปรึกษารายงานพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ต่องานกิจการนักเรียน

          3.7 ระเบียบนักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา (คู่มือนักเรียน)

          3.8 สมุดแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกับนักเรียน (หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน กำกับ ติดตาม บันทึก)

4.ฝ่ายกิจกรรม

          4.1 บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายกิจกรรม

ส่วนที่ 1 ข้อคิดและอุดมการณ์ในการทำงาน

          1.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

          1.2 กลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว

          1.3 ความเป็นมาของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว

          1.4 วิสัยทัศน์ห้องเรียนห้องสีขาว

ส่วนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่

          2.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

          2.2  แต่งตั้งคณะทำงานห้องเรียนสีขาว สถานศึกษา

          2.3 โครงสร้างห้องเรียนสีขาว

          2.4 รายชื่อสมาชิกห้องเรียนสีขาว

          2.5 บันทึกการประชุม ห้องเรียนสีขาว

ส่วนนำ

          1. คำนำ

          2. สารบัญ

แนวทางการจัดทำแฟ้มห้องเรียนสีขาว 4 ฝ่าย