นายอาทิตย์  หมื่นคิด
หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

นางนายฉัตรชัย  ผิวผ่อง
เจ้าหน้าที่

 

นายภิญโญ  วงศ์สามี

เจ้าหน้าที่

นายณพล  พูลพันธ์
ภาษาไทย

นายอำพล  โมห้างหว้า
เจ้าหน้าที่

นายฉันทัช  กันทะดี
เจ้าหน้าที่

นายทินกร  นามแสน
เจ้าหน้าที่

 

นายภานุพงศ์  ทองดีเลิศ

เจ้าหน้าที่

 

นายนัฐพงษ์  วนาพิทักษ์กุล

เจ้าหน้าที่

 

นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ

เจ้าหน้าที่

 

 

นายพิสุทธิ์  อรุณทอง

เจ้าหน้าที่และเลขานุการ