นางสาวไพลิน  ต๋าคำ
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายเอกพงษ์  ภิรมณ์รื่น

เจ้าหน้าที่

 

 

นางสาวภัทรานี  ภู่ขวัญเมือง

          เจ้าหน้าที่และเลขานุการ