นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง
 หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

 

 

นางวัญเพ็ญ  ภูมิสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่

นางกาญจนา  ยศตระกูล

เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

 

 

นางสาวสิริพร  เผ่าผาง

                    เจ้าหน้าที่