นายนนทนันท์  คมขำ
 หัวหน้างานบ้านพักนักเรียน

 

นางสาวรุ่งรวี  จุ่มอูป

เจ้าหน้าที่

นายสัญญา  ศรีพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่

นางสำลี  สายสุด

                เจ้าหน้าที่

 

นายฉันทัช  กันทะดี
 เจ้าหน้าที่

 

นางสาวน้ำฝน  อ่วมสะอาด
เจ้าหน้าที่

 

นายสุชาติ  สวัสดิ์พงไพร
เจ้าหน้าที่

 

นายภานุพงษ์  ทองดีเลิศ
เจ้าหน้าที่

 

  นางสาวรัชดากร  ถานคร
เจ้าหน้าที่


นางสาวพรรณาภา  แสงหิรัญ
เจ้าหน้าที่และเลขานุการฯ