นางกาญจนา  ยศตระกูล
 หัวหน้างานโภชนาการ

 

 

 

 

 

นางวันเพ็ญ  ภูมิสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่

นางลำยอง  เหง้าแก้ว

เจ้าหน้าที่

นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ

          เจ้าหน้าที่และเลขานุการฯ