นายภิญโญ  วงศ์สามี
 หัวหน้าหน้างานยานพาหนะ

 

นายฉันทัช  กันทะดี

เจ้าหน้าที่

นายพิสุทธิ์  อรุณทอง

ชีววิทยา

นายณพล  พูลพันธ์

        เจ้าหน้าที่และเลขานุการฯ

 

นายศักดิ์ชัย  ดอนบุญไทย
เจ้าหน้าที่

 

 

 

นายจำรอง  เอี่ยมจินดา
เจ้าหน้าที่