กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นายนนท์ปพจ  โสมจำรูญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

 

นายกฤษณ์  ยังดี
คอมพิวเตอร์

นางกาญจนา  ยศตระกูล
คหกรรมฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
ห้องสมุด

นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
คอมพิวเตอร์


นายปรัชญากร  อินทร์วัน
เกษตรกรรมฯ


นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
อุตสาหกรรมฯ


นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
คอมพิวเตอร์
นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
เกษตรกรรม

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

นางจิราภรณ์  ภาณุพินทุ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวกมลชนก  มังเขตแขวง
ชีววิทยา

นางลักขณ่า  รัตนพิทยาภรณ์
ชีววิทยา

นางสาวไพรินทร์  ต๋าคำ
ฟิสิกส์

 

นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง
เคมี

 

นางสาวสลิล  ปภัสโกศล
เคมี

 

นายอาทิตย์  หมื่นคิด
ฟิสิกส์

     

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
ภาษาอังกฤษ

นายเอกพงษ์  ภิรมย์รื่น
ภาษาอังกฤษ แนะแนว

นายธนา  ตันสกุล
ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิดาภา  ณฐทองธณบพต
ภาษาจีน

 

นางสาวพัชรี  ศรีนิล
ภาษาอังกฤษ

 
 นางสาวกฤติยากรณ์  สมนึก
ภาษาอังกฤษ

 

 

 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

 

ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ  ฮวดโสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาววิลาวรรณ  สุวันประเสริฐ
คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐธยาน์  นำพา
คณิตศาสตร์

นายกมล  คล้ำมณี
คณิตศาสตร์

 

นางสาว............................
คณิตศาสตร์

 

นางสาวทัศนีย์  โมลางาม
คณิตศาสตร์

 

นาย............................
คณิตศาสตร์

     

กลุ่มสาระภาษาไทย

 

นายมณฑกานต์  จิตกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

    นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม
      ภาษาไทย

  

 นางสาวชนานันท์  กุ่มพรม
ภาษาไทย

นางสาว............................
ภาษาไทย

 

 

 
     

Subcategories

  • Modules

    Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

  • Templates

    Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

Additional information