กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

นางจิราภรณ์  ภาณุพินทุ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวกมลชนก  มังเขตแขวง
ชีววิทยา

นายทวนทอง  วงศาโรจน์
ชีววิทยา

นางสาวไพรินทร์  ต๋าคำ
ฟิสิกส์

 

นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง
เคมี

 

นางสาวสลิล  ปภัสโกศล
เคมี

 

นายอาทิตย์  หมื่นคิด
ฟิสิกส์

     

Additional information