นางสาวไพลิน  ต๋าคำ
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายทินกร  นามแสน

ชีววิทยา

นายทวนทอง  วงศาโรจน์

ชีววิทยา

นางจิราภรณ์  ภาณุพินทุ

               วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง
เคมี

 

นางสาวพิชานันต์  พันธุโกวิท
เคมี

 

นายอาทิตย์  หมื่นคิด
ฟิสิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว.............
     วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป