กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นายนนท์ปพจ  โสมจำรูญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

 

นายกฤษณ์  ยังดี
คอมพิวเตอร์

นางกาญจนา  ยศตระกูล
คหกรรมฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
ห้องสมุด

นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
คอมพิวเตอร์


นายปรัชญากร  อินทร์วัน
เกษตรกรรมฯ


นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
อุตสาหกรรมฯ


นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
คอมพิวเตอร์
นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
เกษตรกรรม

 

 

 

 

 

 

Additional information