Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
www.maneekan.ac.th/web/pdf/ent1461.pdf/

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ยิ้มไหว้ แต่งกายดี มีมารยาท .......... www.maneekan.ac.th

นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

counter 18-01-2018

© 2009-2018 by GPIUTMD

โครงการยุวชนประกันภัยเพลงฮักนะ ประกันภัย

 

นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนฯ

 

นายนนท์ปพจ  โสมจำรูญ

คอมพิวเตอร์

นางกาญจนา  ยศตระกูล
คหกรรมฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
ห้องสมุด

นางสาวภัทราณี  ภู่ขวัญเมือง

คอมพิวเตอร์

นายปรัชญากร  อินทร์วัน
เกษตรกรรมฯ


นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
อุตสาหกรรมฯ

นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
เกษตรกรรม
 

นายณพล  พูลพันธ์
อุตสาหกรรม 

Obec TV

 

 


ติวฟรี.com..Onet-ม.3,ม.6

e-bookเทคนิคการจัดการเรียนการสอน

elearning 

 

Copyright © 2018 http://www.maneekan.ac.th Rights Reserved.