Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
www.maneekan.ac.th/web/pdf/ent1461.pdf/

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ยิ้มไหว้ แต่งกายดี มีมารยาท .......... www.maneekan.ac.th

นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

counter 18-01-2018

© 2009-2018 by GPIUTMD

 

นายนนท์ปพจ  โสมจำรูญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

 

นายกฤษณ์  ยังดี
คอมพิวเตอร์

นางกาญจนา  ยศตระกูล
คหกรรมฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
ห้องสมุด

นางสาวอุทุมพร  พันธ์หนอย
คอมพิวเตอร์


นายปรัชญากร  อินทร์วัน
เกษตรกรรมฯ


นายภูมิศักดิ์  พิศูจน์
อุตสาหกรรมฯ


นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง
คอมพิวเตอร์
นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
เกษตรกรรม

 

นายณพล  พูลพันธ์
อุตสาหกรรม 

 

 


ติวฟรี.com..Onet-ม.3,ม.6

โปรแกรมตรวจข้อสอบปรนัย zipgrade

elearning 

 

Copyright © 2018 http://www.maneekan.ac.th Rights Reserved.