นางกาญจนา  ยศตระกูล

    หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 

นายณพล  พูลพันธ์
อุตสาหกรรม 

นางสาวพรรณภา  แสงหิรัญ
เกษตรกรรม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี  ยาขันทิพย์
ห้องสมุด