กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายอนุวัฒน์  กองจำปา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

 

 

 

นาย......................
สังคมศึกษา

นางวันเพ็ญ  ทัพเกตุ
สังคมศึกษา

 นางสาวรัตติกาญจน์  อุ่มอารมย์

สังคมศึกษา

นางสาวอารีย์รัฐ  เล็กโล่ง
สังคมศึกษา

นางลำยอง  เหง้าแก้ว
สังคมศึกษา

 นายนนทนันท์  คมขำ
สังคมศึกษา

     

Additional information