Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
www.maneekan.ac.th

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ยิ้มไหว้ แต่งกายดี มีมารยาท .......... www.maneekan.ac.th

นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

counter 18-01-2018

© 2009-2018 by GPIUTMD

 

นายอนุวัฒน์  กองจำปา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

 

 

 

นาย......................
สังคมศึกษา

นางวันเพ็ญ  ทัพเกตุ
สังคมศึกษา

 นางสาวรัตติกาญจน์  อุ่มอารมย์

สังคมศึกษา

นางสาวอารีย์รัฐ  เล็กโล่ง
สังคมศึกษา

นางลำยอง  เหง้าแก้ว
สังคมศึกษา

 นายนนทนันท์  คมขำ
สังคมศึกษา

     

Active Learning

 

elearning 

 

Copyright © 2018 http://www.maneekan.ac.th Rights Reserved.