นางวันเพ็ญ  ทัพเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายนนทนันท์  คมขำ

สังคมศึกษา

นางสาวเจตนิพิฐ  โพธิ์ทอง

สังคมศึกษา

 นางสาวรัตติกาญจน์  อุ่มอารมย์

สังคมศึกษา

นางสาวน้ำฝน  อ่วมสะอาด

สังคมศึกษา

นางลำยอง  เหง้าแก้ว

สังคมศึกษา

นายณัฐพงษ์ วนาพิทักษ์กุล

สังคมศึกษา