กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
ภาษาอังกฤษ

นายเอกพงษ์  ภิรมย์รื่น
ภาษาอังกฤษ แนะแนว

นายธนา  ตันสกุล
ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิดาภา  ณฐทองธณบพต
ภาษาจีน

 

 

 

นายภิญโญ  วงศ์สามี
ภาษาอังกฤษ

 
 นางสาวกฤติยากรณ์  สมนึก
ภาษาอังกฤษ

 

 

 

Additional information