นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นายพงศกร  หนูนันท์
ภาษาอังกฤษ

นายเอกพงษ์  ภิรมย์รื่น
ภาษาอังกฤษ แนะแนว

นายธนา  ตันสกุล
ภาษาอังกฤษ


นางสาวนางสาวรัศมี  แสนแก้ว
ภาษาอังกฤษ


นายภิญโญ  วงศ์สามี

ภาษาอังกฤษ

 
นายกิรพัฒน์  กิ่งทอง
ภาษาจีน

นายธิเบต  นิลสวัสดิ์

             ภาษาอังกฤษ

นางสาวธันยชนก  สมณวัฒนา 

ภาษาจีน