กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

 

นางสุดทัย  ลอยเมฆ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายเรวัต  ยุทโท
ศิลปะ

นางสาวอิศราภรณ์  พันธ์ธีรศรี
นาฏศิลป์

นายสัญญา  ศรีพิพัฒน์
ดนตรีสากล

     

Additional information