กลุ่มสาระภาษาไทย

 

นายมณฑกานต์  จิตกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

  นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม

      ภาษาไทย

  

 นางสาวชนานันท์  กุ่มพรม
ภาษาไทย

นางสาวรุ่งระวี  จุ่มอูป
ภาษาไทย

 นายเสนา  เหมือนหงส์
ภาษาไทย

นางสาวบุปผา  เพียงลิ้ม
ภาษาไทย

 
     

Additional information