Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
www.maneekan.ac.th

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ยิ้มไหว้ แต่งกายดี มีมารยาท .......... www.maneekan.ac.th

นางสาวกรรณิกา  ไผทฉันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

counter 18-01-2018

© 2009-2018 by GPIUTMD

 

นายมณฑกานต์  จิตกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

  นางสาวอาพันธ์ชนก  ศิริงาม

      ภาษาไทย

  

 นางสาวชนานันท์  กุ่มพรม
ภาษาไทย

นางสาวรุ่งระวี  จุ่มอูป
ภาษาไทย

 

นายเสนา  เหมือนหงส์
ภาษาไทย

นางสาวบุปผา  เพียงลิ้ม
ภาษาไทย

 
     

Active Learning

 

elearning 

 

Copyright © 2018 http://www.maneekan.ac.th Rights Reserved.