นายมณฑกานต์  จิตกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวบุปผา  เพียงลิ้ม
ภาษาไทย


 นางสาวชนานันท์  กุ่มพรม

ภาษาไทย

นางสาวรุ่งระวี  จุ่มอูป
ภาษาไทย


นายอำพล  โมห้างหว้า
ภาษาไทย

นายเสนา  เหมือนหงส์
ภาษาไทย

 นายกิตติชัย ก้อนแก้ว
ภาษาไทย