กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลานามัย

 

นายทองสุข  ทองไพรวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายชินทัศ  เหลืองประมวล
สุขศึกษาและพลานามัย

นายพรหมมาตร์  ศรีนิล
สุขศึกษาและพลานามัย

 

 

นายสราวุธ  ขันแก้ว
สุขศึกษาและพลานามัย

     

Additional information